Kemikaliehanteringssystem

Det kompletta systemet

Eurofins Arbetshygien administrerar kemikalieregister för kunders räkning. Registret täcker bestämmelserna både i Arbetsmiljölagen och i Miljöbalken.

Registret innehåller bl.a:

  • Aktuella säkerhetsdatablad som vi tar hem från leverantör
  • Egna skyddsblad (som ryms på en A4-sida) efter granskande av säkerhetsdatabladen.
  • Etikettfunktion – möjlighet att skriva ut egna ompackningsetiketter.
  • ”Miljölista” – med hälso- och miljöfarliga ämnen som faller under lagkrav. Det är ämnen som är upptagna på den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA’s Kandidatförteckning samt Bilaga XIV och Bilaga XVII, Prioriteringsguiden PRIO-U utfasningsämnen och PRIO-R riskminskningsämnen, EU’s Vattendirektiv (2013/39/EU), Arbetsmiljöverkets Grupp A och B, samt de ämne som har hygieniska gränsvärden enligt föreskriften AFS 2018:1.
Läs mer

Övriga tjänster

Vi utför riskbedömning av Era kemiska riskkällor enligt gällande lagstiftning. Mer information om riskbedömning.

Vid arbete med Miljöbalkens ”substitutionsprincip”, att ersätta farliga kemikalier mot bättre, kan Eurofins Arbetshygien bedöma hanteringen av kemikalier, såväl med avseende på arbetsmiljön som yttre miljö. Vi kan granska enskilda produkter eller jämföra flera. Tjänsten kallas granskningsutlåtande i kemikalieregistret.

Eurofins Arbetshygien upprättar säkerhetsdatablad för tillverkare och importörer av kemiska produkter. Vi översätter även säkerhetsdatablad från engelska till svenska eller tvärtom.